Likabehandlingsplan

Viadidakt har en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2021/2022. Planen gäller alla som studerar via oss. Grunden är att främja allas lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Inledning

Skolan har en plan både för likabehandling (Diskrimineringslagen, 3 kap, 16 §)
och för kränkande behandling (Skollagen, 6 kap, 8 §) i ett dokument.
Det finns en powerpointpresentation att använda som ett verktyg i arbetet kring
dessa frågor att ladda ner på Communis. Den fungerar som ett komplement och är
samtidigt en lättillgänglig version av Likabehandlingsplanen.
Likabehandlingsplanen och powerpointpresentationerna finns också på
viadidakt.se samt på It´s learning.

Syfte

I det främjande kvalitetsarbetet utgör arbetet kring kränkande behandling, och
likabehandling en viktig del. Syftet är att skydda varje enskild individ inom
verksamheten.

Grunden är att främja allas lika rättigheter och att förebygga och förhindra
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Mål

Inom Viadidakt Vuxnas lärande accepteras inga former av diskriminering,
trakasserier eller annan kränkande behandling. I händelse av att någon elev eller
student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt ska detta
skyndsamt utredas och åtgärdas.

Inom Viadidakt Vuxnas lärande ska:

 • Alla vara väl medvetna om att ingen form av diskriminering eller kränkningar
  accepteras
 • Alla känna till att det finns en plan mot diskriminering och kränkande
  behandling på skolan och vad dess huvudsakliga syfte är
 • Alla verka för att ingen blir diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt
  kränkt
 • Alla känna till hur man går till väga om man känner att man blivit trakasserad,
  eller utsatt för diskriminering eller någon form av kränkning
 • All personal vara väl insatt i hur man går tillväga i händelse av att någon elev
  eller student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt
 • All personal på skolan arbetar för en inkluderande och god studiemiljö

För att minimera risken för diskriminering, trakasserier och kränkningar är det
viktigt att det inom Viadidakt Vuxnas lärande finns en bra dialog mellan skolans
personal och de studerande. Det är viktigt att vi arbetar för ett öppet och trivsamt
arbetsklimat där kränkningar inte accepteras.

Det är viktigt att både studerande och personal känner sig delaktiga i planens
utformning och framtagandet av prioriterade förbättringsåtgärder.

Diskriminering

Diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas,
behandlas sämre eller kränks utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet,
trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av
diskriminering.

Utbildningsanordnare och arbetsgivare är enligt lag skyldiga att arbeta med aktiva
åtgärder för att förhindra diskriminering. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och
främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

De sju diskrimineringsgrunderna

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Kränkande behandling

Med kränkande behandling menas ett uppträdande som, utan att ha samband med
någon diskrimineringsgrund, kränker en annan människas värdighet.

Kränkningar kan vara:

 • Fysiska (att t.ex. bli utsatt för slag och knuffar)
 • Verbala (att muntligt bli kallad, eller få höra saker som är nedvärderande)
 • Psykosociala (att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
 • Text- och bildburna (t ex via sociala medier, sms, mms, klotter)

Ansvarsområden i det aktiva arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Ansvarsfördelning

All personal har ansvar för att likabehandlingsplanen och de däruti ingående
begreppen förankras hos de studerande.

Rektor ansvarar för att

 • följa planen mot kränkande behandling.
 • reflektera över normer och värderingar som hen förmedlar och sträva efter att
  vara en bra förebild.
 • all personal och samtliga studerande informeras om olika former av
  diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som är förbjudna på
  skolan.
 • leda ett målinriktat arbete för att främja de studerandes lika rättigheter, samt
  att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på
  grund av det som anges i diskrimineringslagen.
 • årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar, diskriminering och
  trakasserier i samarbete med personal och de studerande.
 • vid anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier eller
  diskriminering göra en utredning, vidta åtgärder samt dokumentera
  bakgrund, åtgärder, och uppföljning.
 • kontakta andra myndigheter vid behov.

Personal ansvarar för att

 • följa planen mot kränkande behandling.
 • reflektera över normer och värderingar som hen förmedlar och sträva efter att
  vara en bra förebild.
 • akuta åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller
  diskriminering misstänks eller upptäcks.
 • anmäla misstänkta och upptäckta fall av kränkande behandling, trakasserier
  eller diskriminering till rektor.

Studerande ansvarar för att

 • ta del av och följa planen mot kränkande behandling.
 • reflektera över normer och värderingar som hen förmedlar och sträva efter att
  vara en bra förebild.
 • bemöta andra studerande och personal med respekt.
 • anmäla kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som
  förekommer till rektor eller annan personal.

Om någon blir diskriminerad eller kränkt

Främjande insatser

I syfte att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i
eller söker till Viadidakt Vuxnas lärande genomförs främjande insatser för att
motverka kränkande behandling av elever.

Kurativa insatser

Kurator finns tillgänglig för enskilda samtal med elever som i någon form känner
sig utsatta eller har behov av samtalsstöd. Kurator genomför dessutom regelbundet
samtal i grupp bland skolans elever med utgångspunkt från det som framkommit
och uppmärksammats i enskilda samtal med elever.

Studieteamet

Viadidakts studieteam arbetar med att stödja och hitta lösningar för alla elever som
av olika skäl har svårt att fullfölja studierna. I teamet ingår kurator, studie och
yrkesvägledare, speciallärare samt rektor.

Aktiva åtgärder, uppföljning och redovisning

Undersökning

Kontinuerligt genomförs utvärderingar i olika former för att undersöka elevernas
och personalens trygghet, trivsel, lärmiljö respektive arbetsmiljö.

Analys

Resultaten av utvärderingarna analyseras för att hitta frisk- och riskfaktorer i
verksamheten.

Planering

Åtgärder för att motverka framkomna riskfaktorer formuleras i fokusområden, för
kommande arbete.

Genomförande/åtgärdande

För den psykosociala, och fysiska miljön genomförs på olika sätt åtgärder för
elever och personal, t.ex. aktiviteter i klassrum, temadagar, föreläsningar,
seminarier, med medra.

Utvärdering/rapport

Presenteras för personal till exempel på APT, arbetslagsträffar och Communis. Samt för
elever på lektioner, skärmar och hemsida.

Prioriterade fokusområden för 2021/2022

Alla prioriterade förbättringsåtgärder samverkar och har betydelse för att samtliga,
elever och personal skall uppleva trivsel i en inkluderande och trygg lärandemiljö.

 • Tillgänglighetsanpassa och förbättra skyltning med information om aktiviteter i
  befintliga lokaler, bland annat med hjälp av bilder och punktskrift.
 • Genomföra regelbundna informationsinsatser om likabehandlingsplanen för att
  främja att arbetet mot trakasserier och kränkande behandling hålls levande.
 • Utveckla utvärderingsrutiner så att alla elever får ge förslag utifrån en trygg
  lärandemiljö.
 • Öppna temaföreläsningar i caféet, onsdagar klockan 13-14 till exempel Polisen, Kvinnojouren, familjeenheten, barn och ungdom och kontaktcenter.
 • Utveckla arbetet med elevinflytande genom elevråd och förslagslåda.