Reglemente

Katrineholms och Vingåkers kommun har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholm och Vingåker för de verksamheter som redovisas nedan.

Katrineholm är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Beslutshistorik

Antaget av kommunfullmäktige 2001-09-17 § 149

Ändring av kommunstyrelsen

2001-11-28 § 194

Ändring beslutad av kommunfullmäktige

2005-06-20, § 113
2005-12-19, § 225
2008-03-17, §§ 42 och 46
2008-09-15, § 152 (namnändring)
2013-11-18, § 190
2016-02-29, § 25
2018-10-15, § 136

Viadidaktnämnden är en gemensam nämnd för samverkan mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Katrineholms kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommuns organisation.

Viadidaktnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Viadidaktnämnden svarar också för att följa det som nämnden ska fullgöra enligt detta reglemente och överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Därutöver ska Viadidaktnämnden följa det allmänna nämndereglementet i Katrineholms kommun samt övriga mål och riktlinjer som antagits av värdkommunen.

Viadidaktnämnden fullgör Katrineholms och Vingåkers kommuners uppdrag inom verksamhetsområdet vuxenutbildning och arbetsmarknad. Uppdraget omfattar:

 • Uppgifter som enligt skollagen och annan författning ankommer på kommunen som huvudman för:
  • kommunal vuxenutbildning; innefattande svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna

 

 • Samhällsorientering för nyanlända enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
 • Kommunens uppgifter enligt lag om studiestartsstöd
 • Kommunalt lärcenter Campus Viadidakt med:
  • lokaler, utrustning och service för studier vid högskola, universitet och yrkeshögskola, på distans eller platsförlagt till Campus Viadidakt
  • uppgift att verka för att utbildning inom högre studier platsförläggs till Campus Viadidakt, i samverkan med högskola, universitet och yrkeshögskola
 • Arbetsmarknadsinsatser för personer som står utanför arbetsliv och utbildning, med fokus på övergång till studier, arbete och egen försörjning. Prioriterad målgrupp i arbetet är individer med beslut om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Särskilda prioriteringar inom målgruppen, eller behov av att prioritera ytterligare målgrupper, kan anges i den årliga budgeten.
 • Samordning av kommunala feriearbeten för ungdomar. I syfte att uppnå en effektiv och rationell verksamhet ska Viadidaktnämnden samverka med övriga nämnder i Katrineholms och Vingåkers kommuner samt med myndigheter och andra organisationer. I detta syfte kan Viadidaktnämnden även överenskomma med Arbetsförmedlingen om att anordna aktiviteter för deltagare inom etableringsuppdraget eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Utöver vad som anges i § 4 kan Viadidaktnämnden inom sitt verksamhetsområde, efter särskilt beslut och med separat finansiering, bedriva verksamhet i projektform eller fullgöra ytterligare uppgifter. Denna verksamhet ska särredovisas.

Viadidaktnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.

Nämnden fattar beslut i Katrineholms kommun och ingår avtal för Katrineholms kommuns räkning. Katrineholms kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.

Katrineholms kommun har regressrätt mot Vingåkers kommun i anledning av eventuella civilrättsliga krav som riktas mot Katrineholms kommun enligt första stycket.

Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart vid förvaltningsbesvär.

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål eller ärenden inom sitt verksamhetsområde som inte ankommer på någon annan på grund av lag eller beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i värdkommunen. Nämnden svarar i detta även för att med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord.

Viadidaktnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Viadidaktnämnden ska i del- och helårsredovisningar redogöra för hur nämnden fullgjort sitt uppdrag. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer och anvisningar som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Katrineholms kommun.

Beslutade redovisningar ska vid samma tillfälle lämnas till kommunstyrelserna i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Utöver nedanstående gäller för Viadidaktnämnden det av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun antagna allmänna nämndreglementet för Katrineholms kommuns nämnder.

Viadidaktnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska i normalfallet ske elektroniskt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt, om ordföranden så bestämmer.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Viadidaktnämnden får besluta att dess sammanträden skall vara offentliga.

Offentliga sammanträden får inte ske vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.

Viadidaktnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Katrineholms kommun utser sex ledamöter och sex ersättare. Vingåkers kommun utser fem ledamöter och fem ersättare.

Katrineholms kommun utser ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Ordföranden, ledamöter och ersättare ska väljas för fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i landet. När val till nämnden sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut.

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

För ledamöter och ersättare valda i Katrineholms kommun ska ersättarordning antagen av Katrineholms kommunfullmäktige gälla. För ledamöter och ersättare valda i Vingåkers kommun ska ersättarordning antagen av Vingåkers kommunfullmäktige gälla.

Om ledamot är frånvarande och ingen tillgänglig ersättare finns från den kommun som valt ledamoten ska ersättare från den andra kommunen tjänstgöra enligt ersättarordning beslutad av kommunfullmäktige i den kommun som ledmoten representerar.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sam­manträde på grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och minst en ledamot.

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasig­neras av den som handlagt ärendet. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller anställd att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas vägnar.

Viadidaktnämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga, med minst en ledamot från vardera kommunen. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland respektive utskotts ledamöter ordförande och vice ordförande för varje utskott.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Under Viadidaktnämnden lyder förvaltningen Viadidakt.

Kontakt

Viadidaktnämnden

Skicka post:
Viadidaktnämnden
Kullbergska huset
641 80  Katrineholm